Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Podręczniki 2023/24 | Rekrutacja 2024/25 | Matura 2024 | Booktrailer Film Festival | Chmura | ART|TЯA
pl en de fr


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony zskj.nowotarski.edu.pl


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zskj.nowotarski.edu.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
ul. Ludźmierska 32
34-400 Nowy Targ
tel. 18 266 40 75
fax 18 264 99 87
e-mail: sekretariat@zskj.nowotarski.pl

Data publikacji strony internetowej: 2003-09-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-14

Strona zskj.nowotarski.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej:
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
- niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
- dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
- Z uwagi na ograniczenia systemowe serwis nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe - strona posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim: - podwyższony kontrast;
- skala szarości;
- możliwość powiększenia liter;
- możliwość pomniejszenia liter;
- linia znacznika;
- linia czytania;
- możliwość powrotu do podstawowej wersji strony.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-31
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-01-13
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Wyrobek
e-mail: katarzyna.wyrobek@zskj.nowotarski.edu.pl
Telefon: 182664075

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna1. Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu znajduje się przy ul. Ludźmierskiej 32.
Do budynku prowadzą:
- drzwi wejściowe od strony parkingu (brak schodów), może z niego skorzystać osoba poruszająca się na wózku;
- drzwi wejściowe od strony ulicy, do których prowadzą schody, brak pochylni.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku szkoły nie ma windy.
W budynku szkoły znajdują się 3 kondygnacje:
- parter, na który prowadzą drzwi wejściowe od strony parkingu, z których może skorzystać osoba na wózku i drzwi od strony ulicy. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet pielęgniarki, czytelnia multimedialna i biblioteka, kawiarenka i sklepik, sala gimnastyczna, szatnia oraz pięć sal lekcyjnych. Wszystkie te pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózku;
- pierwsze piętro, na które prowadzą schody dwuetapowe - brak dostępu dla osób na wózku (brak windy). Brak samodzielnego dostępu dla niepełnosprawnych na wózku do pomieszczeń na pierwszym piętrze;
- drugie piętro, na które z parteru prowadzą schody czteroetapowe - brak dostępu dla osób na wózku (brak windy). Brak samodzielnego dostępu dla niepełnosprawnych na wózku do pomieszczeń na drugim piętrze.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami.
Szkoła dysponuje pętlą indukcyjną.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na parkingu szkolnym zostało oznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynku szkoły może wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

7. Sprawozdania z dostępności