Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Podręczniki 2023/24 | Rekrutacja 2024/25 | Matura 2024 | Booktrailer Film Festival | Chmura | ART|TЯA
pl en de fr


Historia szkoły

Powstanie i rozwój szkoły

Powstanie szkoły noszącej obecnie nazwę Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 przypada na 1960r., kiedy to na potrzeby Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego CZSP otwarto jedną klasę zasadniczą, która miała przygotować uczniów do zawodu obuwnika przemysłowego. Okazało się jednak szybko, że kształcenie wykwalifikowanych robotników dla NZPS w takiej ilości jest przysłowiową "kroplą w morzu", dlatego zakład, w dobrze pojętym interesie własnym, podjął decyzję utworzenia przyzakładowej zasadniczej szkoły obuwniczej. Mieściła się ona w prowizorycznym baraku na terenie zakładu, a naukę w pierwszym roku rozpoczęło w niej 129 uczniów.

Pierwszy budynek szkolny

Funkcję jej dyrektora pełniła pani Emilia Szopińska.

Na zdjęciu w środku pani Emilia Szopińska, obok Anna Żmuda i dyrektor samodzielnej już placówki pan Ludwik Gołąb

W 1963 roku szkoła otrzymała nowy, w stosunku do poprzedniego dość obszerny, bo mogący pomieścić siedem oddziałów, budynek szkolny. Szkoła liczyła wówczas trzy klasy pierwsze, trzy drugie i jedną klasę trzecią. Stanowisko dyrektora w tej, już całkowicie samodzielnej placówce, objął mgr Ludwik Gołąb.

Warto podkreślić, że od samego początku istnienia szkoły zarówno dyrekcja, jak i nauczyciele, kładli nacisk na przygotowanie zawodowe, ale równocześnie na ogólny rozwój intelektualny i emocjonalny uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania patriotycznego i kształtowanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Mimo, że zmienił się profil szkoły, cele wychowawcze pozostały niezmienne.

Kolejny etap w rozwoju szkoły przypada na rok 1965, kiedy to z dniem 1 września powołano do istnienia, Technikum Skórzane dla Pracujących na podbudowie Zasadniczej Szkoły Skórzanej. Absolwenci tej szkoły otrzymywali tytuł technika technologa obuwia. W związku z rozwojem szkoły koniecznością stała się budowa nowego budynku.

Plac budowy

Oddano go do użytku 12 października 1968r. W uroczystości otwarcia wzięli udział: ówczesny Minister Przemysłu Lekkiego T. Kunicki, władze miasta oraz dyrekcja NZPS "Podhale".

Szkoła przyjęła imię Bojowników o Wolność i Demokrację

Jedynym mankamentem, tej na owe czasy bardzo dobrze zorganizowanej placówki, był brak internatu, dlatego dyrekcja szkoły podjęła starania o jego budowę.

We wrześniu 1969 roku stanowisko dyrektora szkoły objął mgr Stanisław Kurdziel. W tym też czasie wzrosło zainteresowanie podnoszeniem kwalifikacji wśród załogi NZPS. Zorganizowano, więc w roku szkolnym 1970/1971 kurs eksternistyczny szkoły zasadniczej dla długoletnich, ale nie posiadających wykształcenia zawodowego, pracowników zakładu. Kurs ten powtórzono w roku szkolnym 1974/1975.

Drugi z lewej pan Marian Wilczek, stoi pan Stanisław Kurdziel

Po śmierci Stanisława Kurdziela w 1977 roku obowiązki dyrektora przejął jego dotychczasowy zastępca pan Marian Wilczek, a po objęciu przez niego stanowiska dyrektora w ZS nr 2, dyrektorem ZSPS przy NZPS "Podhale" na okres jednego roku został ponownie pan Ludwik Gołąb. 1 września 1978 roku dyrektorem szkoły został pan mgr Ryszard Mielnik.

Uroczyste przekazanie sztandaru na ręce dyrektora Ryszarda Mielnika

W lutym 1979 roku szkoła otrzymała internat, który zapewniał mieszkającej w nim młodzieży bardzo dobre warunki tak do nauki, jak i wypoczynku.

W świetlicy można poczytać, obejrzeć telewizję

Wychodząc naprzeciw potrzebom NZPS szkoła otworzyła w roku szkolnym 1979/1980 Średnie Studium Zawodowe dla pracowników zakładu pragnących podnosić swoje zawodowe umiejętności i poszerzać wiedzę ogólną, a niekwalifikujących się do Technikum Skórzanego dla Pracujących. Równocześnie, widząc zainteresowanie środowiska szkołą przygotowującą do pracy w NZPS, największym na Podhalu zakładzie przemysłowym, dyrekcja zwróciła się do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu z prośbą o utworzenie młodzieżowego Technikum Przemysłu Skórzanego. Uzyskała zgodę i od tej pory szkoła nosiła nazwę Zespołu Szkół Przemysłu Skórzanego przy NZPS "Podhale" w Nowym Targu. W skład Zespołu weszły:

  • Zasadnicza Szkoła Skórzana
  • Technikum Przemysłu Skórzanego
  • Technikum Przemysłu Skórzanego dla Pracujących
  • Średnie Studium Zawodowe

9 maja 1983 roku z inicjatywy Zakładowego Koła ZBOWiD otwarto w szkole Izbę Pamięci Narodowej.

Podczas tej uroczystości odbyło się również przekazanie przez Klub Kombatantów Wojska Polskiego ziemi pobranej z pól bitewnych.

Znajdującą się w holu szkoły Izbę Pamięci Narodowej uzupełniały umieszczone na ścianach korytarza plansze obrazujące szlak bojowy żołnierzy polskich ze szczególnym uwzględnieniem historii naszego regionu w tym okresie i udziału Podhalan w walce z okupantem. Autorem plansz był ówczesny nauczyciel szkoły mgr inż. arch. Stanisław Kujawski.

Gdy w sierpniu 2002 roku Izba Pamięci została zlikwidowana z powodu koniecznej modernizacji szkoły, wszystkie zbiory zostały przekazane Muzeum Podhalańskiemu PTTK w Nowym Targu. W opinii prezesa zarządu oddziału muzeum pana Stanisława Marka bardzo wzbogaciły one zbiory muzeum.

Od września 1987 roku funkcję dyrektora szkoły pełniła pani mgr Zofia Cyrek. Widząc zachodzące w kraju zmiany społeczne, polityczne i ekonomiczne, przewidziała konieczność zmiany zarówno profilu jak i statusu szkoły.

Pani Zofia Cyrek podczas uroczystości szkolnej

Wystąpiła, więc do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu z prośbą o zgodę na utworzenie drugiego w Nowym Targu liceum ogólnokształcącego. KOiW przychyliło się do tej prośby i na mocy jego decyzji od dnia 1 września 1991r. liceum ogólnokształcące zaczęło funkcjonować. Pociągnęło to za sobą kolejną zmianę nazwy szkoły na Zespół Szkół Nr 3. Równocześnie szkoła z przyzakładowej stała się kuratoryjną. Otwarto cztery pierwsze klasy: dwie z poszerzonym językiem angielskim, jedną o profilu podstawowym i jedną pedagogicznym.

Od 1 września 1991 funkcję dyrektora szkoły pełniła pani mgr Zofia Morawska. Dzięki jej staraniom, wspieranym przez kierownika warsztatów szkolnych pana Józefa Orła, zostało uporządkowane prawo własności zarówno co do budynku szkoły jak i gruntu, na którym stoi.

W środku pani dyrektor Zofia Morawska

Od początku istnienia liceum lekcje angielskiego prowadzone były przez polskich nauczycieli i amerykańskich ochotników z Korpusu Pokoju. Byli to: Joo Jin Hui, Jonathan Sydnor, Gail Hermodson, John Ostrowski, Charles Frederick, a ich kontakt ze szkołą trwa do dzisiaj.

A przyjaźń trwa (Jonathan z rodziną)

Zdjęcia nadesłane przez Gail Hermodson po powrocie do USA

W kolejnych latach następował systematyczny wzrost zainteresowania nowym liceum zarówno wśród mieszkańców Nowego Targu jak i miejscowości okolicznych. Obecnie szkoła liczy po 7 oddziałów w każdym roczniku szkolnym. Popularność szkoły to zasługa dobrze przygotowanej i pracującej solidnie kadry pedagogicznej, czego wymiernym efektem jest bardzo duży procent młodzieży zdającej pozytywnie nie tylko maturę, ale i egzaminy wstępne na wybrane przez siebie uczelnie.

Od września 1996 r. funkcję dyrektora szkoły pełni pan mgr Henryk Chrobak. W tym czasie szkoła nawiązała współpracę z Akademią Górniczo - Hutniczą, Akademią Rolniczą i Politechniką Krakowską, dzięki której uczniowie mogli zdawać egzamin dojrzałości połączony z egzaminem na te uczelnie. Skorzystało z tej możliwości wiele osób.

Dyrektor Henryk Chrobak podczas uroczystości szkolnej

Zmiana statusu i profilu szkoły wpłynęła na decyzję Rady Pedagogicznej o ponownym nadaniu szkole imienia. Po długich dyskusjach pomiędzy Radą Pedagogiczną, rodzicami i uczniami zdecydowano, że będzie to Święta Jadwiga Królowa.

Uroczystość nadania szkole imienia i poświęcenia sztandaru miała miejsce 21 października 2005 roku.

W roku szkolnym 2006/2007 decyzją organu prowadzącego powstało w szkole Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, stworzone z myślą o absolwentach zasadniczych szkół zawodowych.

W styczniu 2009 roku szkoła została zakwalifikowana do udziału w programie PEACE Cross-cultural Understanding.

Zespół Szkół Nr 3 im Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu w maju 2008 roku przystąpił do holenderskiego programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa: „Szkoła promująca bezpieczeństwo”. Istotą programu jest zmiana świadomości społeczeństwa na temat zjawisk patologicznych i ich genezy, mechanizmów oraz sposobów rozwiązywania związanych z nim problemów. 5 lutego 2009 roku odbyło się spotkanie partnerów, którzy na podstawie przeprowadzonych ankiet uzgodnili priorytety podejmowanych działań profilaktycznych na dwa lata. W dniu 03. czerwca 2009 roku przyznano szkole certyfikat "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" - edycja 2009 w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, dokument ów uroczyście przekazano szkole w październiku 2009 roku.

Należy podkreślić fakt, że Zespół Szkół Nr 3 w Nowym Targu to pierwsza szkoła ponadgimnazjalna, a druga szkoła w powiecie, która szczyci się takim Certyfikatem Bezpieczeństwa.

Od 6. listopada 2009 roku szkoła współpracuje z Państwową Podhalańską Wyższą Szkołą Zawodową na mocy porozumienia, podpisanego przez rektora prof. S. Hodorowicza i dyrektora mgr H. Chrobaka.

W dniu 28. maja 2010 r. społeczność szkolna miała zaszczyt spotkać się na terenie szkoły z Arcybiskupem Metropolitą Prowincji Krakowskiej Księdzem Kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Ksiądz Kardynał, zwracając się do zebranych, pogratulował wyboru Patronki. Stwierdził, że ten wybór zobowiązuje do świadectwa wiary.

Ciekawym epizodem w życiu szkoły było utworzenie w roku szkolnym 2010/2011 klasy lotniczej. Ta szkolna inicjatywa wynikała z bliskości lotniska i nawiązania współpracy z Aeroklubem Nowy Targ.

W grudniu 2011 roku szkoła otrzymała zaszczytny tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”. Jest to bez wątpienia powód do dumy, tym bardziej, że tego typu wyróżnienie spotkało wtedy cztery szkoły w powiecie nowotarskim. Tytuł stanowi wyróżnienie dla placówek, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

15. kwietnia 2012 roku w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu odbył się koncert charytatywny „Wykorzystaj swój talent, by pomóc drugiemu”, dedykowany uczniowi szkoły, Bartkowi Lichajowi , połączony ze zbiórką środków finansowych na jego rehabilitację. W wydarzeniu, zorganizowanym przez uczniów i nauczycieli, wzięła udział utalentowana młodzież naszej szkoły oraz inni zaproszeni artyści.

W dniu 25 kwietnia 2012 roku podczas Finałowej Gali w Warszawie dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Nowym Targu Henryk Chrobak odebrał w imieniu szkoły wyróżnienie „Pozytywista Roku 2011”. Prestiżowy Konkurs prowadzony jest przez Fundację Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości „Wokulski” i współorganizowany przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a jego motywem są powracające i nadal tak bardzo potrzebne idee pozytywizmu, czynienia dobra wokół siebie – bez oglądania się na innych. Nowotarskie II Liceum Ogólnokształcące zostało uhonorowane w kategorii „Oświata” „za zasługi w działalności edukacyjnej i angażowanie się w projekty prorozwojowe młodzieży”. Uznanie Kapituły wzbudziła działalność charytatywna uczniów liceum, ich praca w organizacjach „non profit”, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, sukcesy w wielu konkursach i olimpiadach promujących przedsiębiorczość, różnego rodzaju inicjatywy w zakresie ochrony praw człowieka i obywatela oraz szeroko rozumiane wychowanie patriotyczne i obywatelskie.

13 września 2012 roku szkoła otrzymała tytuł „Szkoły Humanitarnej”. Szkoła Humanitarna jest to projekt z zakresu edukacji globalnej, skierowany dla całej społeczności szkolnej. Uczniowie naszej szkoły realizowali działania na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, zgłębiając zagadnienia globalnych współzależności w wymiarze społecznym, kulturowym, ekonomicznym i ekologicznym. Poprzez realizację tematów o dostępie do edukacji i wody uczniowie zapoznali się z kwestią problemu ludzi mieszkających w krajach globalnego południa oraz dowiedzieli się, że to my, ludzie bogatej północy, w ogromny sposób wpływamy na losy tych osób. Dzięki zdobytej wiedzy oraz doświadczeniu uczniowie mają szansę na zachowanie odpowiedzialnej postawy wobec zachodzących w świecie procesów oraz krytycznego spojrzenia na nie.

Od 1 września 2012 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Pełniącego dotychczas tę funkcję mgr. Henryka Chrobaka zastąpiła dr Beata Tarnowska.

27 czerwca 2013 roku uchwałą Rady Powiatu Nowotarskiego szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej.