Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Podręczniki 2023/24 | Rekrutacja 2024/25 | Matura 2024 | Booktrailer Film Festival | Chmura | ART|TЯA
pl en de fr


Info dla Kandydatów - Rekrutacja 2023/2024 do Liceum Ogólnokształcącego dla DorosłychOFERTA EDUKACYJNA
DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH


oddział

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Języki obce

I

język angielski
geografia

język angielski

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082 ze zm.)

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2022 poz. 2431)

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz.493 z późn.zm.)

 4. Zarządzenie Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024

  Załącznik Nr 4 - Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024

 5. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 • od 20 czerwca do 17 lipca 2023 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

 • do 17 lipca 2023 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności
 • do 24 lipca 2023 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

 • 25 lipca 2023 r., do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 • do 31 lipca 2023 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej o ile wyżej wymienione dokumenty nie zostały złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły.

 • 2 sierpnia 2023 r., do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.