Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Podręczniki 2023/24 | Rekrutacja 2024/25 | Matura 2024 | Booktrailer Film Festival | Chmura | ART|TЯA
pl en de fr

Szkoła w obiektywie Absolwenta - fot. Sebastian Mikita

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Aktualności

I etap rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

Od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. trwa pierwszy etap rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024. Polega on na złożeniu przez kandydatów do szkoły pierwszego wyboru wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej wygenerowanego z systemu rekturacji elektronicznej na stronie:

malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/index.html


Wniosek papierowy musi być podpisany we wskazanych miejscach przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna i kandydata. Wniosek składany elektronicznie musi być podpisany cyfrowo.

Do wniosku papierowego składanego w sekretariacie szkoły należy dołączyć dwa zdjęcia o wymiarach 35×45 mm (szerokość x wysokość), twarz powinna zajmować 70-80% powierzchni zdjęcia (zdjęcie do legitymacji szkolnej jest takie samo jak do prawa jazdy lub dowodu osobistego). Zdjęcia muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata.

Wniosku składanego elektronicznie kandydat nie drukuje i nie przynosi do sekretariatu. Zdjęcia dostarczy w tym przypadku razem ze świadectwem.

UWAGA: Gdy kandydat zaznaczył we wniosku dodatkowe pola np.: wielodzietność rodziny kandydata, posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, niepełnosprawność kandydata, jednego z rodziców kandydata, obojga rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, wtedy do wniosku składanego w formie papierowej (załączniki w formie papierowej) lub w formie elektronicznej (załączniki w formie wyraźnych skanów) należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wskazanych kryteriów. Dokumenty te muszą mieć urzędowo wymaganą formę.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce REKRUTACJA na naszej stronie internetowej.

admin2, 15.05.2023

Dodaj komentarz