Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Podręczniki 2024/25 | Rekrutacja 2024/25 | Matura 2024 | Booktrailer Film Festival | Chmura | ART|TЯA
pl en de fr


Informacje dla Kandydatów - Rekrutacja 2023/24

Koleżanki, Koledzy!

Przed Wami ważna decyzja! Przedstawiamy Wam naszą ofertę.

Czekamy na Was!

Filmy instruktażowe oraz broszura dla kandydatów

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczynającą się rekrutacją Firma VULCAN przygotowała dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ich Rodziców filmy instruktażowe, które ułatwią przejście przez proces rekrutacji w systemie Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN. Zachęcamy do zapoznania się z nimi:
1. VULCAN Rekrutacja 2023 – przewodnik dla kandydata rejestrującego się samodzielnie w systemie.
2. VULCAN Rekrutacja 2023 - przewodnik dla kandydata rejestrowanego w systemie przez szkołę podstawową.
Dodatkowo w Menu [POMOC] zamieszczone zostały instrukcje dla kandydatów do szkoły ponadpodstawowej.

Strona logowania do systemu rekrutacji:

malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/index.htmlOferta edukacyjna II Liceum Ogólnokształcącego

oraz

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2023/2024


Oferta edukacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej

Zasady rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej

Materiały informacyjne dla kandydatów i doradców zawodowych


OFERTA EDUKACYJNA
DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ


oddziały

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Języki obce

Przedmioty przeliczane na punkty

A

matematyka
język angielski
informatyka

język angielski
język niemiecki

język polski
matematyka
język obcy
informatyka

B

geografia
język angielski
matematyka

język angielski
język niemiecki

język polski
matematyka
język obcy
geografia

C

geografia
język angielski
język niemiecki / język francuski
- poszerzony do wyboru

język angielski
język niemiecki / język francuski

język polski
matematyka
język obcy
geografia

D

historia
język polski
język angielski

język angielski
język niemiecki / język francuski

język polski
matematyka
język obcy
historia

E

biologia
chemia

język angielski
język niemiecki

język polski
matematyka
język obcy
biologia

F1F2

język polski
język angielski
język włoski - poszerzony

język polski
język angielski
język niemiecki - poszerzony

język angielski
język niemiecki / język włoski

język polski
matematyka
język obcy (I)
język obcy (II)ZASADY REKRUTACJI
DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Podstawa prawna:


Terminy postępowania rekrutacyjnego

I etap rekrutacji

 • od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. – złożenie przez kandydatów do szkoły pierwszego wyboru wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej wygenerowanego z systemu rekturacji elektronicznej na stronie:

  malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/index.html


  Wniosek musi być podpisany we wskazanych miejscach przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna i kandydata. Wniosek składany elektronicznie musi być podpisany cyfrowo.

  Do wniosku papierowego składanego w sekretariacie szkoły należy dołączyć dwa zdjęcia o wymiarach 35×45 mm (szerokość x wysokość), twarz powinna zajmować 70-80% powierzchni zdjęcia. Zdjęcie do legitymacji szkolnej jest takie samo jak do prawa jazdy lub dowodu osobistego. Zdjęcia muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata.

  Wniosku składanego elektronicznie kandydat nie drukuje i nie przynosi do sekretariatu. Zdjęcia dostarczy w tym przypadku razem ze świadectwem.

  UWAGA: Gdy kandydat zaznaczył we wniosku dodatkowe pola np.: wielodzietność rodziny kandydata, posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, niepełnosprawność kandydata, jednego z rodziców kandydata, obojga rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
  Wtedy do wniosku składanego w formie papierowej (załączniki w formie papierowej) lub w formie elektronicznej (załączniki w formie wyraźnych skanów) należy dołączyć:
  1) dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata wskazanych kryteriów. Dokumenty te muszą mieć urzędowo wymaganą formę:
  a) wielodzietność rodziny kandydata (należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - oryginał patrz: zasady naboru i pliki do pobrania na stronie: Małopolska - Nabór Szkoły ponadpodstawowe - Pliki do pobrania
  b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - gdy kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi).
  c) niepełnosprawność kandydata - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) - oryginał lub notarialnie poświadczona kopia lub w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;
  d) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) - oryginał lub notarialnie poświadczona kopia lub w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;
  e) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) - oryginał lub notarialnie poświadczona kopia lub w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;
  f) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) - oryginał lub notarialnie poświadczona kopia lub w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;
  g) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - oryginał lub notarialnie poświadczona kopia lub w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;
  h) objęcie kandydata pieczą zastępczą - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oryginał lub notarialnie poświadczona kopia lub w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;
  2) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - oryginał lub notarialnie poświadczona kopia lub w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

 • II etap rekrutacji

 • od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje;
  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 • do 17 lipca 2023 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

 • 19 lipca 2023 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

 • III etap rekrutacji

 • od 19 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:
  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  o ile nie zostały one złożone wcześniej;

 • 27 lipca 2023 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

 • od 28 lipca 2023 r. do 22 sierpnia 2023 r.rekrutacja uzupełniająca w przypadku posiadania wolnych miejsc.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

 • do 4 sierpnia 2023 r. – złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej;

 • do 4 sierpnia 2023 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 • do 11 sierpnia 2023 r. - weryfikacja wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

 • 14 sierpnia 2023 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

 • od 14 sierpnia do 21 sierpnia 2023 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:
  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  o ile nie zostały one złożone wcześniej;

 • 22 sierpnia 2023 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;


Kryteria

 1. Rekrutacja do II LO prowadzona jest przez szkolną Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

 2. Kandydaci objęci są systemem rekrutacji elektronicznej – kandydat indywidualnie lub za pośrednictwem swojej szkoły loguje się do systemu rekrutacji elektronicznej. Pod linkiem: malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

 3. Kandydaci nie objęci rekrutacją elektroniczną proszeni są o kontakt z Komisją Rekrutacyjną poprzez sekretariat szkoły.

 4. W obrębie szkoły kandydaci mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.

 5. Kandydaci zarejestrowani w II LO, jako szkole pierwszego wyboru dostarczają wnioski wygenerowane z systemu rekrutacji do sekretariatu szkoły. Do wniosku dołączają 2 zdjęcia (czytelnie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).

 6. O przyjęciu do szkoły decyduje łączna liczba punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniająca:
  • liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu
  • liczbę punktów możliwych do uzyskania z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za szczególne osiągnięcia

 7. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów:

  A. Na punkty przelicza się oceny z zajęć edukacyjnych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły. Za oceny wyrażone w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
  3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
  4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

  B. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

  C. Szczególne osiągnięcia przelicza się na punkty:
  1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.6 ustawy:
   a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
   c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
  3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
  4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy:
   a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
   d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
   f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
  5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

  D. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

  E. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

 8. Do poszczególnych oddziałów zostaną przyjęci kandydaci według kolejności uzyskanych punktów.

Procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym

 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 • W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 • Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z ww. wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może odwołać się do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DLA KANDYDATÓW I DORADCÓW ZAWODOWYCH

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi oraz ich obrania i obejrzenia filmu.