Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Zastępstwa | Podręczniki 2020/21 | Rekrutacja 2021/22 | Matura 2021 | Booktrailer Film Festival | Chmura | ART|TЯA
pl en de ru fr


Info dla Kandydatów - Rekrutacja 2019

Koleżanki, Koledzy!

Przed Wami ważna decyzja! Przedstawiamy Wam naszą ofertę.

Czekamy na Was!


BIERZ Z NAS WZÓR! CHODŹ NA BÓR!
Oferta edukacyjna II Liceum Ogólnokształcącego

oraz

Zasady rekrutacji

na rok szkolny 2019/2020


ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej

Zasady rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej


ABSOLWENCI GIMNAZJUM

Oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjum

Zasady rekrutacji dla absolwentów gimnazjum

OFERTA EDUKACYJNA
DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ


oddziały

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Języki obce

Przedmioty przeliczane na punkty

A

matematyka
język angielski
informatyka
język angielski

język niemiecki
język polski
matematyka
język obcy
informatyka

B

geografia
język angielski
matematyka
język angielski

język niemiecki
język polski
matematyka
język obcy
geografia

C

geografia
język angielski
język francuski / język niemiecki -
poszerzony do wyboru
język angielski

język niemiecki / język francuski
język polski
matematyka
język obcy
geografia

D

historia
język polski
język angielski
język angielski

język niemiecki / język francuski
język polski
matematyka
język obcy
historia

E

biologia
chemia
język angielski

język niemiecki
język polski
matematyka
język obcy
biologia


ZASADY REKRUTACJI
DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.) – rozdział 6
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 poz. 610)
 3. Zarządzenie NR 11/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych oraz do publicznych szkół dla dorosłych i publicznych szkół policealnych.
 4. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 • od 23 kwietnia 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. – składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły;

 • od 21 do 25 czerwca 2019 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty;

 • 28 czerwca 2019 r. godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych;

 • do 9 lipca 2019 r. – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone;

 • 10 lipca 2019 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych;

 • od 11 lipca 2019 r. do 22 sierpnia 2019 r. – rekrutacja uzupełniająca w przypadku posiadania wolnych miejsc.

Kryteria

 1. Rekrutacja do II LO prowadzona jest przez szkolną Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

 2. Kandydaci objęci są systemem rekrutacji elektronicznej – kandydat indywidualnie lub za pośrednictwem gimnazjum loguje się do systemu rekrutacji elektronicznej. Adres https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat

 3. Kandydaci nie objęci rekrutacją elektroniczną proszeni są o kontakt z Komisją Rekrutacyjną poprzez sekretariat szkoły.

 4. W obrębie szkoły kandydaci mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.

 5. Kandydaci zarejestrowani w II LO, jako szkole pierwszego wyboru dostarczają wnioski wygenerowane z systemu rekrutacji do sekretariatu szkoły. Do wniosku dołączają 2 zdjęcia (czytelnie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).

 6. O przyjęciu do szkoły decyduje łączna liczba punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniająca:
  • liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu
  • liczbę punktów możliwych do uzyskania z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za szczególne osiągnięcia

 7. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów:

  A. Na punkty przelicza się oceny z zajęć edukacyjnych w następujący sposób:
  1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
  3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
  4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

  B. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

  C. Szczególne osiągnięcia przelicza się na punkty:
  1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
   a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
   c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
  3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
  4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
   a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
   d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
   f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
  5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

  D. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

  E. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

 8. Do poszczególnych oddziałów zostaną przyjęci kandydaci wg kolejności uzyskanych punktów.

Procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym

 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 • Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z ww. wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może odwołać się do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.


OFERTA EDUKACYJNA
DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM


oddziały

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Języki obce

Przedmioty uzupełniające

Przedmioty przeliczane na punkty

F

matematyka
język angielski
informatyka
język angielski

język niemiecki
historia i społeczeństwo

przyroda
język polski
matematyka
język obcy
informatyka

G

geografia
język angielski
matematyka
język angielski

język niemiecki
historia i społeczeństwo

geografia turystyki
język polski
matematyka
język obcy
geografia

H

geografia
język angielski
język francuski / język niemiecki
język angielski

j. niemiecki / j. francuski
historia i społeczeństwo

geografia turystyki
język polski
matematyka
język obcy
geografia

I

historia
język polski
język angielski
język angielski

j. niemiecki / j. francuski
przyroda
język polski z elementami dziennikarstwa
język polski
matematyka
język obcy
historia

J

biologia

chemia
język angielski

język niemiecki
historia i społeczeństwo

j. ang. med. / j. łaciński
język polski
matematyka
język obcy
biologia

ZASADY REKRUTACJI
DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. Z 11 stycznia 2017 r. poz. 59)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. Z 11 stycznia 2017 r. poz. 60)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. Z dnia 20 marca 2017 r . poz. 586)
 4. Zarządzenie NR 10/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.
 5. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 • od 25 kwietnia 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. – składanie wniosków przez kandydatów;

 • od 21 do 25 czerwca 2019 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

 • 28 czerwca 2019 r. godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych;

 • do 9 lipca 2019 r. – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone;

 • 10 lipca 2019 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych;

 • od 11 lipca 2019 r. do 22 sierpnia 2019 r. – rekrutacja uzupełniająca w przypadku posiadania wolnych miejsc.

Kryteria

 1. Rekrutacja do II LO prowadzona jest przez szkolną Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

 2. Kandydaci objęci są systemem rekrutacji elektronicznej – kandydat indywidualnie lub za pośrednictwem gimnazjum loguje się do systemu rekrutacji elektronicznej. Adres https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat

 3. Kandydaci nie objęci rekrutacją elektroniczną proszeni są o kontakt z Komisją Rekrutacyjną poprzez sekretariat szkoły.

 4. W obrębie szkoły kandydaci mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.

 5. Kandydaci zarejestrowani w II LO, jako szkole pierwszego wyboru dostarczają wnioski wygenerowane z systemu rekrutacji do sekretariatu szkoły. Do wniosku dołączają 2 zdjęcia (czytelnie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).

 6. O przyjęciu do szkoły decyduje łączna liczba punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniająca:
  • liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu
  • liczbę punktów możliwych do uzyskania z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za szczególne osiągnięcia

 7. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów:

  A. Na punkty przelicza się oceny z zajęć edukacyjnych w następujący sposób:
  1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
  3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
  4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

  B. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

  C. Szczególne osiągnięcia przelicza się na punkty:
  1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
   a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
   c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
  3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
  4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
   a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
   d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
   f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
  5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

  D. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

  E. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

  F. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
  1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
   a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
   b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
   c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
   d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
   e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
  2. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
   a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
   b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
   c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
   d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
   e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
   – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
  3. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
   a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
   b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
   c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
   d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
   e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
   – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
  4. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
   a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
   b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
   c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
   d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
   e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

  G. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

  H. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się 20 punktów;
  2. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
  3. dobrym – przyznaje się 13 punktów;
  4. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
  5. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 8. Do poszczególnych oddziałów zostaną przyjęci kandydaci wg kolejności uzyskanych punktów.

Procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym

 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 • Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z ww. wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może odwołać się do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia dotychczasowego gimnazjum oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.