Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Podręczniki 2023/24 | Rekrutacja 2024/25 | Matura 2024 | Booktrailer Film Festival | Chmura | ART|TЯA
pl en de fr


Informacje dla Kandydatów - Rekrutacja 2022/23

Koleżanki, Koledzy!

Przed Wami ważna decyzja! Przedstawiamy Wam naszą ofertę.

Czekamy na Was!


OFERTA EDUKACYJNA
DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ


oddziały

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Języki obce

Przedmioty przeliczane na punkty

A

matematyka
język angielski
informatyka
język angielski

język niemiecki
język polski
matematyka
język obcy
informatyka

B

geografia
język angielski
matematyka
język angielski

język niemiecki
język polski
matematyka
język obcy
geografia

C

geografia
język angielski
język włoski / język francuski*
- poszerzony do wyboru
język angielski

język włoski / język francuski*
język polski
matematyka
język obcy
geografia

D

historia
język polski
język angielski
język angielski

język niemiecki / język francuski
język polski
matematyka
język obcy
historia

E

biologia
chemia
język angielski

język niemiecki
język polski
matematyka
język obcy
biologia

F

język polski
język angielski
język niemiecki / język włoski -
poszerzony do wyboru
język angielski

język niemiecki / język włoski
język polski
matematyka
język obcy (I)
język obcy (II)

* w przypadku nie zebrania się grupy 12-osobowej na język włoski, wszyscy uczniowie będą uczyć się języka francuskiego lub odwrotnie w przypadku nie zebrania się grupy 12-osobowej na język francuski, wszyscy uczniowie będą uczyć się języka włoskiegoZASADY REKRUTACJI
DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.)

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 poz. 1737)

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.poz.493 z późn.zm.)

 4. Zarządzenie Nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023

  Załącznik Nr 1 - Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych konkursach

  Załącznik Nr 2 - Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach

 5. Komunikat w sprawie zawodów sportowych organizowanych w latach 2017/2018 – 2020/2021, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2022/2023

 6. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021 r. - Wykaz dyscyplin sportowych, objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, w których organizowane są zawody sportowe przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, światowe i europejskie federacje sportowe oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w zawodach sportowych.

 7. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 • od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. – składanie przez kandydatów do szkoły pierwszego wyboru wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej razem z dokumentami;

 • od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje;
  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 • od 13 lipca 2022 r. do 18 lipca 2022 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

 • 19 lipca 2022 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

 • od 19 lipca 2022 r. do 25 lipca 2022 r. – potwierdzenie woli podjęcia nauki przez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej;

 • 26 lipca 2022 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

 • od 27 lipca 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r.rekrutacja uzupełniająca w przypadku posiadania wolnych miejsc.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

 • do 3 sierpnia 2022 r. – złożenie wniosku podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej razem z dokumentami;

 • do 3 sierpnia 2022 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 • do 8 sierpnia 2022 r. - weryfikacja wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

 • 9 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

 • do 17 sierpnia 2022 r. – potwierdzenie woli podjęcia nauki przez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej;

 • 18 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;


Kryteria

 1. Rekrutacja do II LO prowadzona jest przez szkolną Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

 2. Kandydaci objęci są systemem rekrutacji elektronicznej – kandydat indywidualnie lub za pośrednictwem swojej szkoły loguje się do systemu rekrutacji elektronicznej. Adres https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat

 3. Kandydaci nie objęci rekrutacją elektroniczną proszeni są o kontakt z Komisją Rekrutacyjną poprzez sekretariat szkoły.

 4. W obrębie szkoły kandydaci mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.

 5. Kandydaci zarejestrowani w II LO, jako szkole pierwszego wyboru dostarczają wnioski wygenerowane z systemu rekrutacji do sekretariatu szkoły. Do wniosku dołączają 2 zdjęcia (czytelnie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).

 6. O przyjęciu do szkoły decyduje łączna liczba punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniająca:
  • liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu
  • liczbę punktów możliwych do uzyskania z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za szczególne osiągnięcia

 7. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów:

  A. Na punkty przelicza się oceny z zajęć edukacyjnych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły. Za oceny wyrażone w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
  3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
  4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

  B. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

  C. Szczególne osiągnięcia przelicza się na punkty:
  1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.6 ustawy:
   a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
   c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
  3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
  4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy:
   a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
   d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
   f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
  5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

  D. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

  E. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

 8. Do poszczególnych oddziałów zostaną przyjęci kandydaci wg kolejności uzyskanych punktów.

Procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym

 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 • W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 • Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z ww. wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może odwołać się do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DLA KANDYDATÓW I DORADCÓW ZAWODOWYCH

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi oraz ich obrania i obejrzenia filmu.